การเตรียม 1วัน ก่อนสัมภาษณ์

1. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ เช่น - Service & Product ของบริษัท - ผู้บริหารของบริษัท - ยอดขายและทิศทางของการขยายตัวของบริษัท - ข่าวสารของบริษัทในช่วงนั้น - ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทนั้น
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะสมัคร เพราะว่าคำถามในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มักจะมาจากลักษณะงานหรือตำแหน่งงานที่สมัคร
3. หาข้อมูลการเดินทางไปที่บริษัทนั้น พร้อมทั้งประมาณเวลาที่จะใช้ในการเดินทาง
4. พยายามคิดอีกด้านหนึ่งว่า ถ้าเป็นเราเป็นกรรมการสัมภาษณ์ เราจะถามอะไรบ้าง ดังนั้น เราจึงควรเตรียมคำตอบ
5. เตรียม Look เราให้ดี เอาเสื้อผ้าที่ซื้อเตรียมไว้มาเตรียม 6. เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการสมัครงาน เช่น สำเนา CV, สำเนา ID, สำเนาTranscript
7. ทบทวน Skills ที่เรียนมา พร้อมทั้งเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าว Update ความรู้รอบตัวบ้าง
8. ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะทำให้หน้าตาสดใด พร้อมทั้งสมองทำงานเต็มที่