ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ในใบสมัคร


Application Form = ใบสมัคร                Application letter = จดหมายสมัครงาน
Application = ผู้สมัครงาน
To be completed in own handwriting = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential = ความลับ                    Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for/position sought/position desired = ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ
Expect Salary = เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data Curriculum vitae, Bio-data Data sheet, Resume = ประวัติส่วนตัว
Name – Surname = ชื่อ-สกุล                Maiden Name = นามสกุลเดิม
Sex = เพศ                        Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address = ที่อยู่ถาวร                Postal code = รหัสไปรษณีย์
Date of birth = วัน เดือน ปีเกิด                Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ                    Citizen of = เป็นพลเมืองของประเทศ
Race = เชื้อชาติ                        Domicile/habitation = ภูมิลำเนา
Religion = ศาสนา                    Height = ส่วนสูง
Weight = น้ำหนัก                        Color of eyes = สีตา
Color of hair = สีผม                    Complexion = สีผิว
Marital status = สถานภาพทางการสมรส            Spouse = คู่สมรส
Single = โสด                        Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = ม่าย                        Divorced = หย่าร้าง
Occupation = อาชีพ                    Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
House’s registration = ทะเบียนบ้าน            Identity card no. , I.D. card no. = เลขที่บัตรประชาชน
Identification card, (I.D. Card) = บัตรประชาชน        
Relative = ญาติ                        Issued by……. = ออกให้โดย.......
Issued Date = วันที่ออกบัตร                Valid Date: Expire Date = วันที่บัตรหมดอายุ
Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย            Own House = บ้านของตนเอง
Rent House = บ้านเช่า                    Live with Parents = พักอยู่กับพ่อ-แม่
Boarding House = หอพัก                    Ordainment = บวช
Person to notify in case of emergency = บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
Military status = สถานภาพทางทหาร            Exempted = ยกเว้น
Black slot = จับใบดำ                    No Military Service = ไม่มีพันธะทางทหาร
Conscripted = ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว                Primary School, Elementary School = ประถมศึกษา
Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น            High School = มัธยมศึกษาตอนต้น
Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวะศึกษา
High Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    Vocational = อาชีวะชั้นสูง
Bachelor’s Degree = ปริญญาตรี                Diploma = อนุปริญญา
Degree Obtained = วุฒิการศึกษาได้รับ            
Experience/ previous employment = ประวัติการทำงาน
Reasons for leaving = เหตุผลที่ลาออกจากงาน        Reference = บุคคลอ้างอิง            
Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัครงาน            Applicant name = ชื่อผู้สมัครงาน
คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้สมัครจะพบในใบสมัครงาน ดังนั้นหากมีเวลาก็ควรจะท่องจำ หรือขัดเขียนให้คล่องและถูกต้อง เพื่อจะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ที่ต้องเขียนทับศัพท์ เช่น ตำบลที่อยู่  สถานที่เกิด  ชื่อบิดา-มารดา ควรสะกดให้ถูกต้องเมื่อถึงคราวที่ต้องเขียนใบสมัครจะได้เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้สมัครมีโอกาสในการรับพิจารณามากยิ่งขึ้น