Resume Checklist

1.    มีจำนวนหน้าไม่เกิน 2 หน้า
2.    ตรวจสอบตัวสะกด คำผิดให้ถูกต้อง
3.    ให้ Front มาตรฐาน เช่น Time New Roman หรือ Microsoft San Serif ขนาด 10-12 point
4.    ห้ามมีการใช้Front และขนาดมากกว่า 2
5.    Margin ไม่ต่ำกว่า 0.75 นิ้ว และไม่เกิน 1.5 นิ้ว
6.    ใช้กระดาษคุณภาพที่ดี 80 แกรมขึ้นไป ขนาด 8*10 นิ้ว
7.    เขียนที่อยู่ที่ติดต่อกลับได้ รวมถึงมหาวิทยาลัย, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่ทำงานให้ชัดเจน
8.    เขียนวัตถุประสงค์ของตัวเองให้ชัดเจน
9.    สรุปความสามารถ 3-4 ชนิดที่ดีที่สุดเรียงมาในลักษณะ Bullet points
10.    ใส่ชื่อปริญญาก่อน แล้วค่อยตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย
11.    ใส่ GPA ลงไปด้วยถ้าเกิน 3.00
12.    ใส่วันที่จบไปในกรณีถ้าเรียนแล้วยังไม่จบ
13.    ในส่วนของประสบการณ์ ใส่เฉพาะในสิ่งที่ประสบความสำเร็จและสำคัญๆ
14.    ห้ามใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อเล่น, ชื่อบุคคลในครอบครัว
15.    ให้ใส่ชื่อบริษัท แล้วค่อยเติมชื่อตำแหน่งและช่วงเวลาทำงานต่อลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง
16.    ในส่วนของการศึกษา และประสบการณ์ ต้องเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาก่อนแล้วค่อยๆ ย้อนหลังไปเรื่องๆ